Felhasználási feltételek

Az Ön által megtekintett internetcímen elérhető internetes oldal, közösségi média felület – együttesen a továbbiakban: webhely – tartalmáért felelős Adatkezelő

(a továbbiakban: Adatkezelő):

 Prothya Biosolutions Hungary Kft. 

 Székhely: 1133 Budapest, Váci út 76.

E-mail: dpo.hungary@prothya.com

Webhely: https://plazmaadas.plazmacenter.hu/

A Weboldal látogatói (továbbiakban: Felhasználók) a webhelyhez való hozzáféréssel, illetve a Weboldal használatával elfogadják és magukra nézve kötelezőnek ismerik el az alábbi Felhasználási feltételeket:

A webhelyen megtalálható információkat az Adatkezelő rendszeresen ellenőrzi és frissíti. Ennek ellenére előfordulhat, hogy valamely információ nem naprakész és helytálló. Adatkezelő nem vállal felelősséget vagy garanciát a webhelyen elérhető információ naprakészségéért, pontosságáért vagy teljességéért. Adatkezelő nem vállal semmilyen felelősséget a webhelyről linkeken keresztül elérhető honlapokért, melyeket nem az Adatkezelő működtet, ezen honlapok tartalmától elhatárolja magát.

Amennyiben ezen felhasználási szabályok egyes rendelkezései érvényüket vesztik, illetve a szabályzatban joghézag merül fel, a felhasználási szabályok egyéb rendelkezései továbbra is érvényben maradnak. Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy ezen felhasználási feltételeket bármikor, saját hatáskörében megváltoztassa, egy módosított felhasználási szabályzat kiadása által. A webhely látogatói felelősek a felhasználási szabályzatban történt módosítások rendszeres nyomon követéséért. Amennyiben a Felhasználók a módosított felhasználási szabályzat kiadását követően is használják jelen webhelyet, úgy a felhasználási szabályzatban eszközölt módosításokat elfogadottnak tekintik. Magyarország törvényei az irányadóak.

A webhelyről letölthető jelek, képek és szimbólumok az Adatkezelő szellemi tulajdonát képezi, a webhelyen található tartalmakat szerzői jog védi. Változatlan formájukban történő felhasználásuk kizárólag magáncélból engedélyezett, üzletszerű és / vagy politikai célból történő felhasználásuk tilos. Adatkezelő semmilyen felelősséget nem vállal a megosztás funkció felhasználásával elküldött üzenetek tartalmáért.

 A játékokban kizárólag azon Felhasználók vehetnek részt, akik elérték a Játékszabályzatban  megállapított minimális korhatárt. A játékokon született eredmény végleges. A játékokban nem vehetnek részt az Adatkezelő munkavállalói és azok Ptk. szerinti közeli hozzátartozói, valamint az egyéb, a lebonyolításban esetlegesen közvetlenül közreműködő cégek munkavállalói és azok Ptk. szerinti közeli hozzátartozói. A játékban érvényesen részt vevők közül választ nyertest az Adatkezelő. A nyertesek e-mailen kerülnek kiértesítésre. A nyeremények készpénzre nem válthatóak. Jogi út kizárva.

A speciális akciókban való részvételhez, illetve a profil tartalmak használatához felhasználói fiók igénylése lehet szükséges, a regisztráció az alábbi, kötelező személyes adatok megadásából áll: e-mail cím, felhasználói név, keresztnév és vezetéknév, jelszó, nem, születési dátum, város és irányítószám. Regisztráció során naprakész, teljes, pontos és valós információt kell megadni. A felhasználói profilt az Adatkezelő elmenti, és azt bizalmasan kezeli, kizárólag belső célokra használja, feltéve, hogy a Felhasználó ehhez kifejezett érintetti hozzájárulását adta. Adatkezelő ez alapján jogosult harmadik személyeket ellátni névtelen (anonim) felhasználói információkkal demográfiai célból, és azokat hasznosítani statisztikák készítéséhez, trendek megfigyeléséhez, minőségbiztosításhoz valamint piackutatási célokra. A Felhasználó köteles saját jelszavát titokban tartani. Felhasználó köteles továbbá Adatkezelőt haladéktalanul értesíteni felhasználói felületének jogosulatlan használatáról, illetve a biztonsági előírások bármilyen, egyéb módon történő megsértéséről. Harmadik felek felhasználói profiljának használata az érintett fél beleegyezése nélkül tilos. Felhasználó felel minden, a felhasználói profilján keresztül végzett műveletért. Adatkezelő nem vállal felelősséget semmilyen, a Felhasználó profiljának harmadik felek által történő felhasználásából adódó kárért. Továbbá, a Felhasználó köteles Adatkezelő számára megtéríteni minden, a Felhasználó profiljának jogszerűtlen használatából adódó kárt.

A webhely használata a Felhasználó saját felelősségére történik. Jelen webhely használatára garanciát Adatkezelő nem vállal, a webhely 99%-os arányban elérhető éves szinten. Fenntartjuk a jogot, hogy a webhelyhez, illetve annak bizonyos funkcióihoz vagy részeihez való hozzáférést bármikor korlátozzuk vagy felfüggesszük. Jelen webhelyről anyagok letöltése a Felhasználó belátása szerint, saját felelősségére történik. Az Adatkezelő semmilyen felelősséget nem vállal a számítógép jelen webhelyről történő letöltések során felmerülő esetleges károsodásáért, illetve adatveszteségekért. Az Adatkezelő azonban korlátozás nélküli felelősséggel tartozik szándékos életveszély okozásáért, valamint testi sérülésekért, vagy az egészség egyéb módon történő károsításáért.

Bármilyen egyéb kár esetében Adatkezelő kizárólag abban az esetben vállal felelősséget, ha a kárt az Adatkezelő, annak jogi képviselői, alkalmazottai vagy egyéb olyan személyek okozták, akiket Adatkezelő kötelezettségeinek teljesítése céljából alkalmaz, és a kár ezen személyek szándékos- vagy nagymértékű hanyagságából ered. Emellett Adatkezelő felelősséggel tartozik alapvető szerződéses kötelezettségeinek (olyan kötelezettségek, amelyek a szerződés teljesítése szempontjából elengedhetetlenek, és amelyek teljesítésére a másik fél rendszeresen számít) hanyag megsértése esetén.

 

Hatálybalépés napja: 2023. június 01.

Scroll to Top